II PLACE in the competition organised by the NATIONAL CENTRE FOR CULTURE POLAND (Narodowe Centrum Kultury) regarding translation of the old Polish poetry into contemporary language. COMPETITION LINK

Jan Kochanowski Na zdrowie

Jakby przebito mu tunel przez serce.

A potem białe spojrzenie znad kitla skurczyło świat do recepty. Pochylały się nad nią głowy
i szeptem uczyły języka choroby.

I że nic nad zdrowie, ani lepszego, ani droższego.


Jan Kochanowski To Health

As if a tunnel was pierced through his heart.

And then the white look from above the protective apron shrunk the world to a prescription. Heads bent over it
and whispered the language of the disease.

And that nothing except of health stands nearer, nothing is dearer.

Link to the original poem by Jan Kochanowski On Health